#13 OKR gir nytt liv til bedriftens målsettinger
#13 OKR gir nytt liv til bedriftens målsettinger

#13 OKR gir nytt liv til bedriftens målsettinger

#13 OKR GIR NYTT LIV TIL BEDRIFTENS MÅLSETTINGER

Enda en måned er over, og to av semesterets fire kapitler er historie. Etter tre svært lærerike og en anelse krevende måneder, retter vi nå blikket mot tredje modul i faget digital markedsføring. De neste ukene står e-varehandel og opprettelse av nettbutikk på agendaen, og foreleser Karl Philip Lund skal lose oss trygt gjennom temaer som styringssett, mentorarbeid, nettbutikkvurdering og prosessdokumentering. 

I forbindelsen med denne modulen skal vi igjen arbeide gruppevis for å besvare en eksamensoppgave, der målet er å opprette en nettbutikk. Ved å jobbe sammen i team skal vi i løpet av de fem neste ukene bestemme konsept, planlegge, utvikle og lansere vår helt egen nettbutikk. En viktig del av dette arbeidet handler om målsetning og det å sette gode og riktige mål, og månedens første innlegg vil av den grunn omhandle det populære og effektive styringssettet OKR. Ved å se nærmere på hva OKR er, og hvordan en kan benytte seg av det, vil en kunne få et godt innblikk i hvorfor akkurat dette styringssettet benyttes av flere av verdens ledende bedrifter. 

Hva er egentlig OKR?

OKR, eller Objective, Key Results, bygger på tankegangen om at «ideer er enkelt – gjennomføring er vanskelig.» Ifølge Karl Philip Lund vil det å kombinere gode ideer med et effektivt og optimalt gjennomføringssystem kunne skape eksepsjonelle resultater, og det er her OKR kommer inn i bildet. 

“OKR er et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater.»

Enkelte forklart vil OKR gi svar på to elementære spørsmål alle ledd i organisasjonen bør stille seg: 

Objective: hva ønsker vi å oppnå?

Key Results: hvordan skal vi komme dit?

Objective er retningen og handler om bedriftens ambisjoner. Key Results er de konkrete målene som settes for å oppnå ønsket resultat. Ved å benytte seg av styringssettet OKR, gis selskapet muligheten til å sette gode, konkrete og samtidig ambisiøse mål hvert kvartal. Bedriften vil til enhver tid kunne fokusere på de viktigste og mest nødvendige aktivitetene, da en slik prosess vil tvinge frem tydelige prioriteringer og riktig fokus. Ved å synliggjøre de ulike målene for alle ledd i bedriften, vil internkommunikasjonen i bedriften forbedres betraktelig og det vil etableres en «sosial og transparent kontrakt mellom de ansatte.» (Lund 2019)

Bilde hentet fra Ahundred 

OKR som gjennomføringssystem har vært av stor betydning for flere av verdens ledende bedrifter, og både Google, Facebook, Amazon, Netflix og Spotify har benyttet seg av denne oppskriften for å oppnå suksess. Flere norske bedrifter, som Schibsted, Telia og Deloitte har også tatt i bruk det flere regner som «nåtidens beste system for å sette mål og styre en bedrift.» (Inevo u.å.).

Implementering av OKR vil kunne bety både økt samkjøring og engasjement blant de ansatte, i tillegg til at en sikrer kontinuerlig fremdrift for selskapet (Lund 2019). Samtidig vil det være verdt å nevne at OKR-systemet ikke skal fungere som en erstatning for god ledelse eller god bedriftskultur. Dersom bedriften har et velfungerende og stabilt fundament, er OKR-systemets hovedoppgave å ta løfte selskapet til neste nivå, og ifølge Lund vil dette skje «hver eneste gang.»

Hvorfor OKR?

Etter å ha sett nærmere på hva OKR egentlig er, kan det være lett å forstå hvorfor flere og flere bedrifter velger å ta i bruk dette gjennomføringssystemet. OKR betegnes som en «enkel måte» å styre en bedrift på. Fordi systemet legger såpass stor vekt på elementene tydelighet, fokus og engasjement, sier det seg nesten selv at gjennomføringskraften dermed vil øke (Lund 2019). 

I sitt innlegg om OKR, forklarer foreleser Karl Philip Lund enkelt og presist om hva de største fordelene ved et slikt gjennomføringssystem er, og hvorfor selskaper bør benytte seg av styringssettet OKR. I det øyeblikket både ansatte og de ulike leddene i organisasjonen blir inkludert i bedriftens målsettinger og strategier, vil det oppstå flere positive ringvirkninger. Lund (2019) viser til at implementering av OKR fører med seg spesielt 4 fordeler: 

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten 
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig 
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene 
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår 

Hvordan lage gode objectives?

«En god objective er en kort, inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå.»

Dersom en legger vekt på å sette sammen gode objectives, vil sjansen for at de gjennomføres være desto høyere, og ifølge Lund bør en god objective være; 

 • Kvalitativ og inspirerende  skap en ambisjon som gir mening, som bruker inspirerende ord og som fører med seg en følelse av fremdrift for alle som er en del av teamet. 
 • Tidsbestemt – skap en ambisjon som teamet vil ha mulighet til å gjennomføre i løpet av en valgt periode. 
 • Gjennomførbart uten å være avhengig av andre – skap en ambisjon som ikke fører med seg situasjoner der teamet er avhengig av andre for å kunne gjennomføre den valgte ambisjonen. 

Key results + SMART-modellen

I likhet med objectives, vil også key results lettere la seg gjennomføre om de er satt sammen på en god måte, og i arbeidet med å skape oppnåelige key results vil det derfor være fordelaktig å benytte seg av SMART-modellen

 • Specific – key results bør være spesifikke. En god key result er kortfattet, kommer rett til poenget og kan på ingen måte misforstås. 
 • Measurable – key results bør være målbare og tallfestede. Å sette tall på målene en ønsker å oppnå vil gjøre det enklere å vise til resultater. 
 • Attainable – key results bør være oppnåelige. En god key result består av mindre, gjennomførbare trinn som gir bedriften noe å strekke seg etter, samtidig som de er realistiske. 
 • Relevant – key results bør være relevante. Det vil være elementært at en key result stemmer overens med det overordnede målet, altså ambisjonen. 
 • Time-based – key results bør være tidsbaserte. En god key result har en klar og realistisk tidsfrist og tidslinje som tvinger bedriften til å jobbe mot målet. 

Bilde hentet fra ProofHub 

Oppsummering 

Etter å ha sett nærmere på OKR og dens betydning for ulike bedrifter, er det lett å forstå hvorfor et slikt gjennomføringssystem kan være med på å løfte et selskap til nye høyder. Med fokus på tydelighet, prioriteringer og målsetting vil OKR-implementering kunne påvirke en bedrift både internt og eksternt, noe som igjen fører til høyt engasjement og store triumfer. Som foreleser Karl Philip Lund selv sier; 

«Organisasjoner som blir vant til å sette høye mål og jobbe hardt for å oppnå målene skaper suksesshistorier!»

Marthe

Kilder

2 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *